بررسی آثار خوشنویسي هدایت موسوی رحیمی

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393ساعت 12:8  توسط admin | 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393ساعت 11:58  توسط admin | 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393ساعت 11:50  توسط admin | 

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم تیر 1391ساعت 2:17  توسط admin | 
برپايي نمايشگاه خوشنويسي در اھواز
سيدمسلم يگانه نمايشگاه انفرادي آثارخوشنويسي و گرايشھاي نوين خط در محل موزه ھنرھاي
معاصر شھر اھواز برپا شده است.
در اين نمايشگاه كه از ھفدھم تا بيست و نھم اسفند ماه برپا شده، 32 اثر ھدايت موسوي رحيمي كه
از خوشنويسان نوگراي كشور محسوب ميشود در ابعاد 50 در 70 در معرض ديد بازديدكنندگان قرار
دارد. موسوي در آثار ارائه شده در اين نمايشگاه با استفاده از قلمھاي متنوع كتيبه،مشقي و چليپا
تلاش كرده تصويري جديد از شعر كلاسيك ايران را با كمك قالبھاي جديد خوشنويسي و تكنيكھاي
سياه مشق، چاپ سنگي و كلاژ ارائه دھد.
در اين آثار خط نستعليق و نگاه تخصصي به خطوط قدما و معاصران كاملاً مشھود است و در آنھا از
اشعار عطار نيشابوري، خيام و حافظ شيرازي بھره گرفته شده است.اين ھنرمند خوشنويس نوگرا براين
اعتقاد است كه به عنوان يك عضو جامعه ھنري وظيفه خود ميداند كه در توسعه و رشد فرھنگ كشور
تأثيرگذار باشد و خلق آثار معاصر مسئوليت وي را در اين خصوص سنگينتر كرده است.
موسوي شركت درنمايشگاه خوشنويسان معاصر ايران در سالھاي 76 و 87 در شھركرد و اصفھان،
2 و 3 در ، نمايشگاه گروھي استادان بزرگ نستعليق در سال 86 در تھران، نمايشگاه انفرادي سيامه 1
سالھاي 83،84 و 85 در اھواز و ماھشھر، نمايشگاه رقص قلم مرداد سال 80 درشھرستان ايذه و
نمايشگاه خوشنويسي سال 89 درموزه معاصر اصفھان را در كارنامه خوشنويسي معاصر خود دارد.
اين نمايشگاه انفرادي تاپايان اسفند ماه از 8 صبح تا 8 شب آماده بازديد علاقهمندان است.
ھدایت موسوی رحيمی کودکي را در حوالي ايلراه (چه ور و بانا) حدفاصل خوزستان و چھارمحال و
بختياري گذرانده، از دوران دبستان به صورت کاملاً تجربي به خوشنويسي پرداخته و اين جريان سال 73
به کلاسھاي نخستين استادش غفور اسکندري سبزي پيوند خورده است. در ادامه سال 76 با حضور
درکلاسھاي خوشنويس فقيد معاصرزنده ياد نصرلله معين الکتاب اصفھاني با رموز زيبايينويسي
آشناشده و البته مدتي ھم از کلاسھاي دوستش رضا دوار بھرهمند شده است. ھمچنين تحقيق
وپژوھش در آثار پيشينيان و متأخرين تأثير زيادي در شکلگيري ديدگاهھايش داشته است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم فروردین 1391ساعت 23:4  توسط admin | 
نمايشگاھی از آثا خوشنويسی ھدايت موسویرحيمی در اھواز برپا میشود
« آثارم با خوشنويسی كلاسيك متفاوت است »

آثار ھدايت موسويرحيمي، خوشنويس خوزستاني، از امروز در موزه ھنرھاي معاصر اھواز به نمايش گذاشته
ميشوند.
موسوي رحيمي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خوزستان گفت: اين نمايشگاه دھمين نمايشگاه
آثار من در كشور است كه از امروز ( 17 اسفند 90 ) شروع و تا آخر اسفند 90 در موزه ھنرھاي معاصر اھواز برپا ميشود.
وي افزود: در اين نمايشگاه 32 اثر در ابعاد 70 در 50 سانتيمتر ديده ميشوند كه با خط نستعليق و در قالب سياه مشق و گرايشھاي
نوين خط خطاطي شدهاند.
اين خوشنويس خاطرنشان كرد: در بيشتر آثارم از ادبيات كلاسيك استفاده كرده و از اشعار خيام، حافظ شيرازي و عطار نيشابوري
بھره بردهام.
او ادامه داد: من در خلق آثارم به متن شعرھا وفادار بودهام ولي برداشت خودم از شعرھا برداشت تصويري است و اين امر باعث شده كه
آثارم با خوشنويسي كلاسيك متفاوت باشند.
موسوي رحيمي بيان كرد: من از خوشنويسي كلاسيك و سنتي كه شعرھای را زيبا كتابت ميكردند فاصله گرفتم و برداشت تصويري و آن
تصوير انتزاعي كه از شعر در ذھن داشتم را روي صفحه آوردم.
اين خوشنويس خاطرنشان كرد: اين دھمين نمايشگاه انفرادي من در كشور است. سال گذشته در موزه ھنرھاي معاصر اصفھان مجموعه
آثارم را به نمايش گذاشتم. قبل از آن ھم نمايشگاھي از آثارم در خوزستان به نمايش گذاشته شد.
او گفت: در خلق آثارم از قلمھاي متنوعي استفاده كردم. قلم كتيبه در آثارم ديده ميشود. به رغم اين كه اندازه آثارم كتيبه نيست اما از
قلم كتيبه استفاده كردم. از تكنيكھاي چاپ و چاپ سنگي نيز در آثارم استفاده كردهام.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم فروردین 1391ساعت 22:11  توسط admin | + نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم اسفند 1390ساعت 21:42  توسط admin | 

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم مهر 1390ساعت 14:33  توسط admin | 

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم مهر 1390ساعت 0:58  توسط admin | 
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام شهریور 1390ساعت 23:25  توسط admin | 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر 1390ساعت 2:0  توسط admin | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم خرداد 1390ساعت 9:35  توسط admin | 

+ نوشته شده در  شنبه دهم اردیبهشت 1390ساعت 1:20  توسط admin | 

                                  "به پیشگاه استادغلامحسین امیرخانی کاتب اسنادسفید تاریخم"
    
چلیپا:
 سرخ خط سیاهی تاریخ

... اینک که توامروزسه نقطه برصفحه ی آهاری میخکوب می کنی وکلماتی بی نوارادرپشتشان به زنجیرمی کشی ، من می خواهم سرمشق جدیدم رابرایت بنویسم تاکلمات بیعرضه وبیعاررا ازمیدان خط بیرون بکشی تاپیشانی صفحه ات راسیاه نکنی ودکمه هایی رابرآن بکوبی که استواربرپهنه ی کاغذنظاره گرپریشانی انسانیت نباشند پس از آن باپروازنخست ات به شروع سطریکم اززلف اول برسی وکلمات یاوه گورابه مسلخ برده وهجوم نورویذله ی خورشیدرادراندام سیاه تاریخ بکاری پس ازآن آرام وپیوسته ودرمسیری طولانی برسطرزبان بسته خودرابه کاف راست قامت برسان ودامنه ی کوه های مرتفع بایست وبرصخره های سیاهشان چنگ بینداز تاباخون جهیده برانگشتان ات برف قله راپرازنمادونشانه کنی وتازه آن جاست که خوان اول رابه شروع سطردوم پیوند می زنی واین بارفاتحانه قاف بی قامت را کبوده برزمین می نشانی وبعدازکشیدن مدهایی که مثلثی برای دژخیمانت مثالنداست به چیدمان کرات انتهایی می پردازی . آن زمان است که زن ها روسپی گیس های خود را به بلندای چلیپایت می آویزندوخودرادربندخلق وخوی قلم ات می بینند . بازی واژگان تورا به خوان سوم می رساند ، سطری پرازعشق وآوازبلبلکان شعرحافظ که از پس دوسطربامدادوفروغ می آیدهمان جا که بی رحمانه ازتاریخ انتقام گرفتی که مرکبی سیاه برای یاوه های زبان معاصرات اجیرکردی وعدالت ودموکراسی راپرپربرکوههای دوردست بی صاحب نشاندی خوان چهارم نشیمنگاه سوسیالیزم است که بعدازسه خوان طاقت فرسا گرفتارش شده ای وباید برای عبورازبندبندش "نون" و"کاف" "کاف" بچینی که مرادهم همین است . پایان خوان چهارم که ازپس اینهمه چیدن تاریخ می آید یعنی سرخی گوشه ی چشمان توکه به رنگ چلیپاست همان سرخ خط سیاهی تاریخ. 
                                 
                                                                                               هدایت موسوی رحیمی    -    چهارشنبه سوری 89  يكشنبه 7 فروردين 1390 - 15:39:27
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم فروردین 1390ساعت 20:26  توسط admin | 
نمایشگاهی از آثار خوشنویسی وگرایشهای نوین خط آقای هدایت موسوی رحیمی از هشتم مهرماه در موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزارشده است این نمایشگاه که تابیست وهشتم مهرماه ادامه داشت ازچهل اثر درقالبهای سیاه مشق وترکیبهای متنوع خوشنویسی مشتق شده بود که استفاده از تکنیکهای چاپ دستی وکلاژاین آثار رابا هنردوره جدید پیوند زده است .نمایشگاه فوق بهانه ای شدتا این مختصرراکه شرحی است براحوال این هنرمند پرکار وآثار ارائه شده دراین نمایشگاه که بمناسبت روز جهانی مولانا وپاسداشت مقام شامخ خوشنویس فقیدمعاصر استادمعین الکتاب اصفهانی است رابرای آشنایی بیشتر باخوشنویسی دوره جدید بنویسم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم بهمن 1389ساعت 12:21  توسط admin | 
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم بهمن 1389ساعت 9:48  توسط admin | 

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم بهمن 1389ساعت 10:48  توسط admin | 

حدود چند وقت است که مطالب وزین !!! بعضی از دوستان خوشنویس رادرسایتهای مرتبط با حوزه های خوشنویسی مطالعه میکنم در بعضی ازمطالب ومکاتبات دست اندازیهای به ساحت ادب ومهربانی شده است وهمه  اصولی که خوشنویسی بخاطر موجودیت آنها برخود میبالد رالگدمال شده دیدم من در مقاله ای که بعدا منتشرخواهم نمود به آسیب شناسی این جریان خواهم پرداخت بنابراین فعلااز ازچگونگی وچرایی این امر طفره میروم .

در میان مکاتبات ومطالب حق به جانب  دوستانم نامه بلند بالای آقای محمد علی گرجستانی به استادامیرخانی را قابل پاسخگویی دانستمادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آبان 1389ساعت 10:52  توسط admin | 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم مهر 1389ساعت 19:8  توسط admin | 
نمایشگاه آثار هدایت موسوی در موزه هنرهای معاصر اصفهان گشایش می يابد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني خوشنويسي ايران، نمایشگاه آثارهدایت موسوی پنج شنبه8 مهرماه ساعت 10 صبح در موزه هنرهای معاصر اصفهان گشایش می يابد.

بر اساس اين گزارش وی تا کنون نمایشگاه های متعددی برگزار نموده است .نمایشگاه رقص قلم- مرداد 1380 در ایذهنمایشگاه رنگینه- اردیبهشت 1381 در دانشگاه چمران اهوازو نمایشگاه های "سیاهه ی 1 تا 5" در سالهای 82 تا 86 در ماهشهر و اهواز از جمله فعالیت های نمایشگاهی موسوي است.

موسوی در مورد آثارش چنین می گوید:" مهمترین خصیصه آثارم دارا بودن وجه تجربی و اکسپریمنتال است که از خصایص هنر پسامدرن است. این تجربه در خوشنویسی ایرانی تجربه ی نوینی است. ترکیب بندی عناصر در صفحه به شکلی سیال و کاملا متفاوت با دیگر آثار موجود در خوشنویسی است."

بیشتر آثار ارائه شده توسط این هنرمند سیاه مشق است.هدایت موسوی از شاگردان زنده یاد استاد معین الکتاب است و حضور مداوم در کلاس های استاد معین را خوشایند ترین اتفّاقات زندگیش می داند.

نمایشگاه موسوی تا 28 مهرماه در گالری 6 موزه هنرهای معاصر اصفهان برای بازدید همگان دایر است.


  دوشنبه 5 مهر 1389 - 07:47:23
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم مهر 1389ساعت 10:38  توسط admin | 
اختصاصی آرت نا/
نمایشگاه آثار هدایت موسوی در اصفهان گشایش می یابد
 
 
آرت نا: پنج شنبه8 مهرماه ساعت 10 صبح، نمایشگاهی از آثار خوشنویسی هدایت موسوی رحیمی در موزه هنرهای معاصر اصفهان گشایش می شود.   
 

به گزارش «آرت نا»،هدایت موسوی دانش آموخته ی مهندسی تکنولوژی نرم افزار می باشد و سال ها به عنوان مسئول انجمن خوشنویسان رامهرمز مسولیت داشته است.
وی نمایشگاه رقص قلم در مرداد 1380 در ایذه، نمایشگاه رنگینه در اردیبهشت 1381 در دانشگاه چمران اهواز و نمایشگاه های «سیاهه ی 1 تا 5»  در سال های 82 تا 86 در ماهشهر و اهواز را در کارنامه هنری خود دارد و بیشتر آثار ارائه شده توسط این هنرمند سیاه مشق است.
موسوی در مورد آثارش چنین می گوید: مهمترین خصیصه آثارم دارا بودن وجه تجربی و اکسپریمنتال است که از خصایص هنر پسامدرن است. این تجربه در خوشنویسی ایرانی تجربه ی نوینی است. ترکیب بندی عناصر در صفحه به شکلی سیال و کاملا متفاوت با دیگر آثار موجود در خوشنویسی است.
هدایت موسوی از شاگردان زنده یاد استاد معین الکتاب است و حضور مداوم در کلاس های استاد معین را خوشایند ترین اتفّاقات زندگیش می داند.
شایان ذکر است، نمایشگاه موسوی تا 28 مهرماه در گالری 6 موزه هنرهای معاصر اصفهان برای بازدید همگان دایر است.


2298 بار دیده شده.

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم مهر 1389ساعت 10:35  توسط admin | 
 
هدايت موسوي:
استاد معين‌الكتاب خلاصه‌اي از تاريخ خوشنويسي ايران است

خبرگزاري فارس: يكي از هنرمندان خوشنويس كشورمان در آئين افتتاح نمايشگاه خط خود گفت: استاد معين‌الكتاب خلاصه‌اي از تاريخ خوشنويسي ايران است.


به گزارش خبرگزاري فارس از اصفهان، نمايشگاه آثار خط و خوشنويسي هدايت موسوي درقالب سياه مشق موزه هنرهاي معاصر گشايش يافت.
اين نمايشگاه از 40 اثر در قالب‌هاي كلاسيك و تجربي و گرايش‌هاي نوين خطي در قطع كتيبه و در قالب سياه مشق، چاپ سنگي و سيلك از آثار هدايت رحيمي موسوي در موزه هنرهاي معاصر برپا است.
هدايت موسوي درسال 56 در ايذه خوزستان به دنيا آمده است، دانش‌آموخته تكنولوژي نرم افزار است و از 15سالگي در حضور اساتيدي چون غفور اسكندري سبزي، رضا زدوار و نصرالله معين الكتاب به كار خوشنويسي مشغول شده است.
هدايت موسوي در خصوص آثارش گفت: بررسي خطوط ميرحسين ترك ميرزا غلامرضا اصفهاني، ميرعماد و كلهر برداشت‌هاي تازه‌اي به من داد و خط من تلفيقي از خطوط اين دوران است.
موسوي افزود: مطالعه و بررسي مكاتب هنر در دوره معاصر، تحليل طبقاتي درست از وضعيت كنوني جامعه، توجه به المان‌هاي كلاسيك ايراني و وجود يك خصيصه تجربي اكسپريمنتال در شكل‌گيري تفكرات من تاثير زيادي داشته است .
وي با اشاره به تفاوت‌هاي خطوط معاصر با گذشته گفت: طراحي حروف دوره قاجار و صفويه و فرم‌هاي آن در پيوند با هنر تجربي، آثار من را با دوره‌هاي گذشته و معاصر متفاوت كرده است و چيدمان و تركيب بندي عناصربه شكل سيال و استفاده از رنگ در هنر مدرن يكي از خصوصيات وجه تجربي در كار من است.
وي استاد معين الكتاب را خلاصه‌اي از تاريخ خوشنويسي ايران دانست و گفت: هميشه سعي مي‌كنم تمام خصوصيات ايشان را در آثارم بياورم و از طريق ارتباط بصري و ديداري با مخاطب ارتباط برقرار كنم.
هدايت موسوي تفاوت ديگر آثارش را با ديگر خوشنويسان معاصر، انتخاب اشعار و مضمون‌ها معرفي كرد و بيان داشت: من مضمون نوشته‌هايم را هم از اشعار شاعران ايراني چون سعدي، خيام، حافظ و احمد شاملو انتخاب مي‌كنم و هم از شاعران معاصر جهان مثل محمود درويش فلسطيني و فدريكو گارسيا لوركا استفاده مي‌كنم.
نمايشگاه آثار هدايت موسوي از8 مهرماه لغايت 28 مهر ماه در گالري 6 موزه هنرهاي معاصر براي بازديد همگان داير است.
انتهاي پيام/ي20/ز

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم مهر 1389ساعت 10:23  توسط admin | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم خرداد 1389ساعت 11:29  توسط admin | 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم اردیبهشت 1389ساعت 15:47  توسط admin | 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم فروردین 1389ساعت 12:37  توسط admin | 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389ساعت 13:27  توسط admin | 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389ساعت 13:20  توسط admin | 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389ساعت 12:45  توسط admin | 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389ساعت 12:10  توسط admin | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم فروردین 1389ساعت 11:27  توسط admin |